İş bu sözleşmede, Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Mevkii Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi Merkez / Karabük’ de ikamet eden, Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Kurslar Koordinatörlüğü bundan böyle KURUM olarak adlandırılacaktır. Kurslarımızdan herhangi birine kayıt yaptırmış olanlarda öğrenci olarak adlandırılacaktır.

Kurum ile öğrenci arasında bu dijital formun doldurulduğu ve şartların kabul edildiği tarihte aşağıda belirtilen 8 maddeden müteşekkil sözleşme kapsamında anlaşmaya varıldığı kabul edilmektedir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme ile kurum; programı, içeriği, saatleri, günleri ve öğretmenleri kurumca tespit edilmiş olan yabancı dil eğitimini vermeyi, öğrenci de kendisine verilen bilgilendirme doğrultusunda seçeceği programa iştirak ile sözleşme bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.

2.EĞİTİM STANDARTLARI VE GARANTİ ŞARTLARI

2.1. Öğrenci kuruma kayıt esnasında isteği halinde ücretsiz seviye tespit sınavına alınır.

2.2. Bir ders saati süresi 30 (otuz) dakikadır.

2.3. Öğrencinin geçerli bir sebep ile ve hastalık (heyet raporlu) veya işyerinin geçici olarak şehir dışında görevlendirmesi durumunda, KURUM kursun öğrenciye uygun bir döneme aktarılmasını sağlayacaktır.

2.4. Kurslardan herhangi birine kaydolan öğrenci daha sonra mücbir bir sebeple devam edeceğini bildirmesi kurs ücretini ödediyse iade alamaz, ücreti ödemediyse kursa başlangıç tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. Öğrenci mücbir bir sebeple kaydını dondurduğu döneme veya halen devam etmekte olduğu kursa, gelemeyeceği veya ücretini tamamen ödediği kurs dönemi hakkını dilekçe vererek kendi belirlediği 2. kişiye devredebileceği gibi, bir yıl içerisinde kullanım hakkına da haizdir.

3. KAYIT DONDURMA

Öğrenci sözleşme iptal talebinin kurum tarafından reddi veya kendi özel sebepleriyle eğitime devam edemediği veya eğitime ara vermek zorunda olduğu durumlarda yine kuruma yazılı olarak başvurarak ve kurumun da bunu kabul etmesi halinde kaydı dondurulabilir. Kayıt donduran öğrenci eğitimine o an devam edemiyor olsa dahi sözleşmede belirttiği tarihlerdeki ödemelerin tamamını ödemek zorundadır. Öğrencinin yazılı olarak yaptığı kayıt dondurma talebi kayda alınıp sözleşme bedelinin tamamı ödendikten sonra öğrenciye hakkını (Devam etmediği ders saatini) 1 yıllık süre içerisinde kullanabileceğini gösterir bir evrak verilir. 1 yıl içerisinde kullanılmayan eğitim hakkı zayi olur.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

4.1. Kurumda online (çevrimiçi) yürütülen tüm yabancı dil kurslarının ders kayıtları da yapılmaktadır ve bu kayıtlara erişim adresleri öğrencilere derslerin başlangıcında verilmektedir. Bu bağlamda sözleşme iptali söz konusu olmadığı gibi, sözleşme bedelinin peşinen ödenmiş olması halinde dahi ücret iadesi söz konusu edilemez, öğrenci kurs ücretini ödemediyse derslerin başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde kaydolduğu kurs ücretinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

4.2. Kurum tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bu tarihlerde kurs ücretini yatırmayan öğrenci hakkında herhangi bir bildirim yapılmaksızın Kurum’un yasal işlem başlatma hakkı vardır.

5. TEBLİGAT

Tarafların yukarıda yazılı adreslerine yapılacak her türlü tebligat ve yazışmanın, 7201 sayılı Kanuna göre geçerli bir tebligat olduğu konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Adres değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece, bu adrese yapılan tebligatlar usul ve yasaya uygun olarak yapılmış sayılır.

6. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri Karabük mahkemeleri ve icra daireleridir.